อดทนทางศาสนา

Religious Intolerance

ทุกศาสนาบนโลกใบนี้มีหลักคำสอนแตกต่างกันออกไปแต่ความเหมือนในความต่างนี้ก็คือ จุดมุ่งหมายของทุกศาสนา ต้องการสอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข หลักการหนึ่งของทุกศาสนาที่มักสอนเหมือนๆ กันคือ หลักของความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ รอบตัวเรา สำหรับประเทศไทยที่พระพุทธศาสนา คือศาสนาประจำชาติก็จะขออธิบายเกี่ยวกับการอดทนทางศาสนาว่ามีเรื่องราวใดเกี่ยวข้องและมีความน่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง

ว่าด้วยเรื่องการอดทนทางศาสนา

หากว่าตามหลักพระพุทธศาสนาความอดทนก็คือ ขันติ ซึ่งหมายถึง ความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งรอบตัวต่างๆ อันทำให้เกิดทุกข์ทั้งด้านร่างกาย วาจา จิตใจ เช่น การอดทนต่อสภาพาอากาศที่ร้อนจัด, หนาวจัด การอดทนต่อคำพูดส่อเสียด คำดูหมิ่น คำด่า, อดทนต่อการเจ็บป่วยของร่างกาย, อดทนต่อความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ ขันติตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องการให้ทุกคนรู้จักกับความอดทนอดกลั้นจนถึงที่สุดนั่นเอง

ความแตกต่างของการอดทนกับความอดกลั้น

ความอดทน คือ การพยายามรู้จักระงับอารมณ์ ความรู้สึก ต่อปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน เน้นการสร้างจิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง

ความอดกลั้น คือ การพยายามระงับพร้อมควบคุมกริยา การกระทำซึ่งเกิดมาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน ซึ่งเข้ามากระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้เกิดขึ้น

ประเภทของความอดทนตามหลักพระพุทธศาสนา

  1. การอดทนต่อความยากลำบากของชีวิต – อดทนต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอก และภายใน เช่น การอดทนต่อสภาพอากาศร้อนจัดเมื่อต้องออกไปอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง, การอดทนต่อสภาพอากาศหนาวเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน, การอดทนต่อความหิวเมื่อรู้สึกว่าทานอาหารไปแค่นิดเดียว, การอดทนต่อความหนักเมื่อกำลังยกของหนัก เป็นต้น
  2. การอดทนต่อความทุกขเวทนาของร่างกาย – เป็นการอดทนต่อสภาพร่างกายที่ไม่ปกติอาจเกิดจากได้รับบาดเจ็บหรือเกิดจากโรคภัย เช่น การอดทนต่อการปวดหัวเมื่อมีไข้ ไม่สบาย, การอดทนต่อการเจ็บแผลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
  3. การอดทนต่อเรื่องสภาพจิตใจ – ส่วนมากมักเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบกระเทือนทางจิตใจ และอารมณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การอดทนต่อจิตใจเมื่อมีคนมาต่อว่า, การอดทนต่อจิตใจเมื่อมีคนดูถูก, การอดทนต่อจิตใจเมื่อมีคนมากลั่นแกล้ง เป็นต้น

การอดทนต่อกิเลสทั้งปวง – คือความอดทนต่อสิ่งที่อยากได้อยากมี ความโกรธ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อตนเอง และผู้อื่นได้ เช่น อดทนต่อการมีเงินทองน้อยนิด, อดทนต่อความมีชื่อเสียงของตนเองเพื่อไม่ให้หลงระเริง เป็นต้น