สิทธิในการศึกษา

Right to Educations

การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะกับคนในยุคใหม่ที่จำเป็นต้องใช้วิชาความรู้สำหรับการประกอบอาชีพต่างๆ หากเป็นสมัยก่อนเราอาจบอกว่าไม่ต้องเรียนเยอะแล้วมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินมันก็ได้อยู่ แต่สมัยนี้ยิ่งเรียนน้อยเท่าไหร่ยิ่งเท่ากับว่าหมดโอกาสในการมีงานทำ มีเงินสำหรับการดำรงชีวิตแล้ว อย่างน้อยที่สุดพ่อแม่ผู้ปกครองสมัยนี้จึงจำเป็นต้องส่งบุตรหลานเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายของบ้านเราได้มีการให้สิทธิด้านการศึกษาเอาไว้อย่างน่าสนใจซึ่งเป็นเรื่องที่ควรค่ากับการยกระดับการศึกษาไทยอย่างมาก

ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการศึกษา

สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาเป็นพื้นฐานที่แทบทุกประเทศทั่วโลกมีบัญญัติเอาไว้ชัดเจน ซึ่งบ้านเราก็มีระบุเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ทางการศึกเอาไว้ด้วยเช่นกัน ในส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา (แก้ไข) มาตรา 49 ตามธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ระบุเอาไว้ว่า บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอกันสำหรับการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดเอาไว้ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ หรือบุคคลที่อยู่ในสภาวะลำบากต้องมีโอกาสได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งพร้อมได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรด้านวิชาชีพและเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเหมาะสมจากรัฐ

ตามการแก้ไขมาตรา 50 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ ทั้งการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย พร้อมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยเป็นไปตามหลักวิชาการย่อมต้องได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อบทบาทหน้าที่ของพลเมืองหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย

จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้สัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าสิทธิทางการศึกษาทำให้ทุกคนมีโอกาสเสมอกันสำหรับการได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องจนกลายเป็นหน้าที่เสมอกันสำหรับการศึกษาในหลักสูตรแกนกลาง อย่างน้อยที่สุดคนไทยทุกคนในยุคนี้จำเป็นต้องได้รับการศึกษาขั้นต่ำทั้งหมด 12 ปี เป็นระดับการศึกษาที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดแล้วนำไปต่อสู้กับสังคมเหมือนในอดีตอีกต่อไป การเรียนรู้ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากสังคมขึ้นอยู่กับว่าคนเราต้องการเรียนรู้มากเท่าไหร่

ประเทศไทยให้สิทธิด้านการศึกษาอย่างเต็มที่เหลือเพียงแค่ตัวบุคคลเองที่อยากปฏิบัติตามสิทธินั้นอย่างเหมาะสมมากขนาดไหน การศึกษาคือเรื่องดีที่ทุกคนควรได้รับอย่างน้อยนี่คือประสบการณ์เบื้องต้นของชีวิตในการนำเอาทฤษฎีจากการเรียนรู้ต่างๆ ไปใช้ในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วจะได้รับสิ่งดีๆ ตอบแทนกลับคืนมา