สิทธิทหารผ่านศึก มีอะไรบ้างที่หลายคนอาจไม่รู้

Veterans rights

‘กองสวัสดิการ’ ซึ่งมีหน้าที่ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่อยู่นอกเหนือไปจากการประจำการ รวมทั้งทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ไปจนถึงครอบครัวของทหารผ่านศึกเหล่านี้ เพิ่มเติมจากในส่วนของทางราชการ โดยเป็นการช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของการบริการและการสงเคราะห์ ในรูปแบบของตัวเงิน ทางด้านสวัสดิการ ด้วยการสงเคราะห์พร้อมช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขในด้านสำคัญๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์ ในเรื่องของการศึกษา, การกุศลต่างๆ เป็นต้น

ทหารผ่านศึกควรได้รับสิทธิพิเศษต่าง เพราะ…

ทหารผ่านศึกมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำหนด ทหารผ่านศึกได้ทำหน้าที่ในการสงคราม หรือในการรบ ไม่ว่าจะทั้งภายใน, ภายนอกราชอาณาจักร แม้แต่ในการปราบปรามการจลาจล ซึ่งทหารเหล่านี้เป็นผู้เสียสละในหลายๆ ด้านอีกทั้งยังต้องออกไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันตรายอยู่เสมอๆ บางครั้งพวกเขาอาจต้องเสียสละอวัยวะภายในร่างกาย เสียแม้กระทั่งชีวิต เพราะฉะนั้นเมื่อศึกสงครามจบลง พวกเขาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการเยียวยา พร้อมความช่วยเหลือในด้านต่างๆ สืบต่อไป

สิทธิทหารผ่านศึก ที่ทุกคนต้องได้รับ…

 • ค่าคลอดบุตร
 • เงินเลี้ยงชีพรายเดือน
 • เงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าครองชีพพิเศษ
 • ค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติรายเดือน
 • เงินเชิดชูเกียรติ
 • เงินช่วยเหลือรายเดือน ให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1
 • เงินช่วยเหลือรายเดือน ให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4
 • เงินเลี้ยงชีพพิเศษ
 • การส่งเสริมสิทธิและเกียรติ
 • การออกเยี่ยมทหารผ่านศึกและครอบครัว
 • การออกเยี่ยมทหารผ่านศึก ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเรื้อรังจากการปฏิบัติหน้าที่
 • ส่งเงินช่วยเหลือเป็นครั้งคราว
 • ส่งเงินช่วยเหลือค่าประสบภัยพิบัติ
 • ส่งเงินค่าการศึกษา
 • เงินค่ารักษาพยาบาล
 • เงินช่วยเหลือเรื่องค่าจัดการศพ
 • การมอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาท

ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 กรณีพิการทุพพลภาพหรือพิการ

โดยเป็นนายทหารที่ประพฤติตน ให้มีความเหมาะสมกับเกียรติยศของทหารผ่านศึก อีกทั้งไม่กระทำการใดๆ ให้เป็นเรื่องเสียหายหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง อันส่งผลกระทบในด้านลบต่อ ทหารผ่านศึกหรือองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ก็จะได้รับการสงเคราะห์เงิน เดือนละ 6,000 บาท สำหรับเงินสงเคราะห์จำนวนนี้ ห้ามนำไปสร้างความผูกพัน เพื่อหักลบกลบหนี้ รวมทั้งห้ามนำไปชำระหนี้สินประเภทใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับเงินช่วยค่าครองชีพ เพื่อรักษาเกียรติเป็นรายเดือนเหล่านี้ กรณีเมื่อถึงเดือนสุดท้ายที่ผู้ได้รับสมควรจะได้รับ การสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย ก็ให้จ่ายเต็มเดือนเฉพาะในเดือนนั้น โดยให้แก่ทายาทคนใดคนหนึ่ง ซึ่งองค์การให้ความสงเคราะห์ แก่ทหารผ่านศึกเมื่อเห็นเป็นการสมควร