สิทธิด้านสุขภาพ

Right to Health

เรื่องสุขภาพเป็นอีกสิ่งที่ทุกคนต้องใส่ใจ นอกจากตัวเองควรได้รับการใส่ใจจากภายนอกด้วย โดยเฉพาะภาครัฐซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ควรให้ประชาชนมีสิทธิด้านสุขภาพมากที่สุด การที่ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีย่อมหมายถึงงบประมาณที่ใช้ในทางนี้ก็น้อยลงซึ่งเรื่องนี้เองก็ได้มีการออกธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพออกมาเพื่อประชาชนจะได้รับอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ที่สำคัญยังเป็นเรื่องดีอีกต่างหาก

สิทธิด้านสุขภาพที่เหมาะสม

มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมพร้อมสภาพแวดล้อมอันเอื้ออำนวยต่อสุขภาพ มีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานรัฐสำหรับดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมดีๆ ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 6 สุขภาพทางเพศ และการเจริญพันธุ์จำเพาะของผู้หญิง มีความซับซ้อน มีอิทธิพลต่อสุขภาพผู้หญิงตลอดชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริม และคุ้มครองอันสอดคล้อง เหมาะสม

สุขภาพของเด็ก คนสูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาสในสังคมทุกกลุ่มมีมีความจำเพาะด้านสุขภาพต้องได้รับการคุ้มครองอันสอดคล้อง เหมาะสม

มาตรา 7 ข้อมูลสุขภาพของบุคคลถือเป็นความลับ หากใครนำไปเผยแพร่โดยจะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามต้องการของตัวบุคคลนั้นๆ โดยตรง หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องเปิดเผย แต่จะกรณีใดๆ ต้องผ่านอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 8 การบริการสาธารณสุข บุคลากรต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอเพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับตัดสินใจว่าจะรับบริการหรือไม่ หากปฏิเสธบริการใดจะให้บริการมิได้

กรณีเกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะผู้รับบริการปกปิดข้อเท็จจริงผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เว้นแต่การประมาทเลินเล่อร้ายแรง

มาตรา 9 กรณีผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องการจะใช้ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองวิจัยต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกันนี้ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงดำเนินการได้

มาตรา 10 กรณีเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หน่วยงานรัฐมีข้อมูลดังกล่าวต้องมีการเปิดเผยข้อมูลพร้อมวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของตนและชุมชน

มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้ประเมิน และสิทธิร่วมกระบวนการประเมินผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพจากนโยบายของสาธารณะ มีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง พร้อมเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการรับอนุญาต ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง ชุมชน และแสดงความเห็นของตนเองในเรื่องดังกล่าว

มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการด้านสาธารณสุขเพื่อยืดการตายตามวาระสุดท้ายของชีวิตตนเองหรือการยุติความทรมานต่อการเจ็บป่วย

สิ่งเหล่านี้คือสิทธิด้านสุขภาพที่คนไทยพึ่งได้รับจากการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นสิทธิพื้นฐานที่ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปสำหรับการได้รับการปฏิบัติที่ดีแบบนี้ถือเป็นเรื่องดีซึ่งคนไทยจำเป็นต้องรู้เอาไว้อย่างมากทีเดียว