ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน

Human Rights Defender

คำว่า สิทธิมนุษยชน เป็นคำที่หลายคนคงคุ้นเคยกันอย่างดีแต่หากพูดถึงเรื่องนี้ให้ลงลึกเข้าไปหลายคนคงยังมีข้อสงสัยในหลายๆ ด้านเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยู่ หากจะบอกให้เข้าใจก็มีความน่าสนใจในตัวเองไม่น้อย สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีอย่างเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีด้านความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ สิทธิ ความเสมอภาคของบุคคลที่ถูกรับรองไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด การกระทำที่ไม่สามารถล่วงละเมิดไปได้ ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมไปถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชน

  1. ศักดิ์ศรีเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ – ทั้งเรื่องของคุณสมบัติทางร่างกาย จิตใจ สิทธิเฉพาะตัวควรค่ากับการสงวนของมนุษย์ทุกคน สามารถรักษาเอาไว้ไม่ให้ใครมาล่วงละเมิดไปได้ การถูกละเมิดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกับได้รับความยุติธรรมจากรัฐด้วย
  2. สาเหตุของการที่มนุษย์ต้องได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน
  • มนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวเอง
  • มนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคม
  • มนุษย์จัดเป็นผู้มีเกียรติภูมิซึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์
  • มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน
  1. หลักการอันสำคัญที่สุดในด้านของสิทธิมนุษยชน – ทุกคนรู้ดีว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ในระดับเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการรับรองศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เอาไว้ มีการกำหนดให้รัฐบาล ราชการ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของประชาชนไม่ว่าใครก็ตาม
  2. เรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
  • สังคมไทยถือได้ว่าเป็นสังคมต่างเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แต่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสันติสุข กระทั่งกลายเป็นความกลมเกลียวอันเป็นหนึ่งเดียวของเมืองไทยไร้ข้อแบ่งแยก ไม่มีความแตกแยก สามารถยอมรับเรื่องความหลากหลาย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการแบ่งชนชั้น เผ่าพันธุ์ กระนั้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงมีให้เห็น เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ, การละเมิดสิทธิเด็ก, ยาเสพติดอบายมุขต่างๆ, ความรุนแรงด้านการลงโทษ, การละเมิดสิทธิสตรี เป็นต้น
  • การเข้ามามีส่วนร่วมของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งบุคคลควรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยในหลายๆ ด้านให้รอบรู้และเข้าใจอย่างมีเหตุผลมากที่สุดด้วย

เรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจมองว่าการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเรื่องยาก แต่อย่างน้อยที่สุดการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นดีที่ควรค่ากับการทำความเข้าใจ เรียนรู้ และทำในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด