ความรุนแรงต่อเด็ก

Violence Against Children

เด็กคืออนาคตของชาติ เปรียบเสมือนผ้าขาวที่รอคอยการแต่งแต้มสีจากผู้ใหญ่ในสังคมว่าจะเลือกทาสีแบบใดให้กับเขาเพื่อเจริญเติบโตไปในภายภาคหน้า หลายคนเลือกแต่งแต้มสีสันที่สวยงามด้วยการให้ความรัก ความเข้าใจ การศึกษา พร้อมช่องทางการใช้ชีวิตดีๆ เพื่อหวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นไปแล้วพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่แต่งแต้มด้วยสีดำแห่งความมืดหม่นกับการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เป็นความรุนแรงทุกรูปแบบที่สร้างผลกระทบให้กับเด็กทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม

รูปแบบความรุนแรงต่อเด็ก

  1. ความรุนแรงด้านร่างกาย – เป็นการกระทำเพื่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับร่างกายของเด็ก อาจด้วยความละเลยที่จะทำแม้อยู่ในวิสัยของพ่อแม่ผู้ปกครองก็ตาม ใครมีอำนาจเหนือเด็กสามารถสร้างความรุนแรงทางร่างกายให้กับพวกเขาได้ทั้งสิ้น อาจเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวหรือหลายครั้งซ้ำๆ กัน ทั้งทำให้เจ็บปวด บาดเจ็บ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางร่างกาย บุคคลที่กระทำมีพละกำลังเหนือกว่า มีอำนาจต่อรองมากกว่านี่เอง
  2. ความรุนแรงด้านอารมณ์กับจิตใจ – เป็นการตอบสนองต่ออารมณ์ของเด็กด้วยความไม่เหมาะสม มีการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวในการพัฒนาเด็กอย่างไม่เหมาะสมต่อพัฒนาการของพวกเขา รวมถึงการพูดจาย้ำๆ ว่าเด็กไร้คุณค่า ไม่มีใครรัก ไม่มีความเหมาะสมมากพอต่อความต้องการของคนอื่น และการกระทำอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางด้านอารมณ์กับจิตใจของเด็กได้ ทุกคนสามารถทำกับเด็กได้หมดหากไม่มีเหตุผลมากพอ
  3. ความรุนแรงด้านเพศ – เป็นการยุ่งเกี่ยวกับเด็กซึ่งมีกิจกรรมทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเด็กอาจยังไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ให้ความยินยอม อยู่ในสถานะที่ยังไม่พร้อมทั้งเรื่องพัฒนาการของร่างกาย จิตใจ ความเหมาะสมในการให้ความยินยอม หรือกิจกรรมต่างๆ อันขัดต่อกฎหมาย ขีดความเชื่อในสังคม ความรุนแรงทางเพศสามารถเกิดได้ทั้งผู้ใหญ่กับเด็กหรือเด็กกับเด็กด้วยกัน ผู้กระทำมีอายุเท่ากันหรือมากกว่า หรือถูกให้ความไว้วางใจกับเด็ก
  4. การถูกละเลยทอดทิ้ง – เป็นความบกพร่องด้านการจัดหาสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้านไล่ตั้งแต่การศึกษา สุขภาพ พัฒนาการด้านอารมณ์ ที่อยู่อาศัย อาหาร ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากครอบครัวไม่สามารถทำได้ดีมากพอส่งผลให้อาจเกิดอันตรายต่างๆ กับเด็กได้ การถูกทองทิ้งละเลยแบบนี้จะสร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงในอนาคตแบบไม่ต้อทำนายเลย

ความรุนแรงต่อเด็กเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำ จะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็คือ ความเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคน ยิ่งเป็นเด็กด้วยแล้วควรยิ่งต้องถนอมให้มากกว่านี้หลายเท่า