การคุมขังตามอำเภอใจ

Arbitrary Detention

การมีกฎหมายคือการสร้างกรอบให้กับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง ตามจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อให้สังคมของมนุษย์พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีปัญหา ไม่ใช่ว่าการสร้างกฎหมายจะเป็นการข่มขู่หรือบังคับแต่ประการใด เมื่อมนุษย์คือกลุ่มที่มีความรู้ ความคิด ความอ่านต่างๆ เหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไป การสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็เปรียบกับว่าเป็นแม่บทเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามทำผิดกฎหมายหรือทำไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบก็จะมีการจับกุมพร้อมลงโทษที่โหดร้ายสุดๆ ก็คงหนีไม่พ้นการถูกคุมขัง แต่มันก็ยังมีกาคุมขับอีกประเภทที่ตรงนี้อาจเป็นการใช้อำนาจหน้าที่เกินความจำเป็นนั่นคือ การคุมขังตามอำเภอใจ

ว่าด้วยเรื่องของการคุมขับตามอำเภอใจ

สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้คือเรื่องของการคุมขัง การคุมขังถือเป็นการรับโทษประเภทหนึ่งสำหรับผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่งการคุมขังก็เปรียบได้กับการจำกัดอิสรภาพทางการใช้ชีวิตของบุคคลคนนั้นให้หมดไป สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แค่พื้นที่ซึ่งถูกกำหนดเอาไว้ การคุมขังจึงเปรียบได้กับการจำกัดบริเวณการใช้ชีวิตสำหรับผู้ทำผิดทุกคน เป็นการลงโทษประเภทหนึ่งที่ยังเกิดขึ้นกับคนทำผิด ซึ่งระยะเวลาในการคุมขังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการโดนลงโทษของบุคคลผู้นั้นด้วยว่าตามแม่บทกฎหมายแล้วระยะเวลาในการโดนลงโทษของคนๆ นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ บางคนอาจใช้เวลาไม่นานขณะที่บางคนอาจมีระยะเลาในการโดนคุมขังหลายปีก็ได้อยู่เช่นกัน
คราวนี้มาว่าถึงเรื่องของการคุมขังตามอำเภอใจ หากมองในความหมายที่ตรงตัวของคำๆ นี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายนั่นคือ การที่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยโดนกักตัวเอาไว้ในอาณาบริเวณที่กำหนดแบบเดียวกับผู้ที่กระทำความผิด เพียงแต่ความต่างของการคุมขังตมอำเภอใจก็คือการอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะเลือกคุมขังแบบไหน เวลาใด อยากปล่อยออกมาเมื่อไหร่ เป็นความชอบพอของเจ้าหน้าที่ผู้คุมขังทั้งหมด ซึ่งหากมองในมุมของความเป็นธรรมการคุมขังตามอำเภอใจนี้ดูเหมือนจะเป็นการคุมขังที่ไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายเสียหมดทีเดียว สมมุติเจ้าหน้าที่ไม่พอก็อาจคุมขังในระยะเวลานาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นทุกอย่างควรเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายมากกว่าการใช้อำนาจของตนเองในการตัดสินใจ
ส่วนใหญ่แล้วการคุมขังตามอำเภอใจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักนอกเสียจากว่าเจ้าหน้าที่บางรายใช้อำนาจของตนเองแบบตามใจชอบจนนำไปสู่การคุมขังตามอำเภอใจมกกว่าการใช้กฎหมายเป็นตัวตัดสินเบื้องต้น