อดทนทางศาสนา

Religious Intolerance

ทุกศาสนาบนโลกใบนี้มีหลักคำสอนแตกต่างกันออกไปแต่ความเหมือนในความต่างนี้ก็คือ จุดมุ่งหมายของทุกศาสนา ต้องการสอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างปกติสุข หลักการหนึ่งของทุกศาสนาที่มักสอนเหมือนๆ กันคือ หลักของความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ รอบตัวเรา สำหรับประเทศไทยที่พระพุทธศาสนา คือศาสนาประจำชาติก็จะขออธิบายเกี่ยวกับการอดทนทางศาสนาว่ามีเรื่องราวใดเกี่ยวข้องและมีความน่าสนใจเกิดขึ้นบ้าง ว่าด้วยเรื่องการอดทนทางศาสนา หากว่าตามหลักพระพุทธศาสนาความอดทนก็คือ ขันติ ซึ่งหมายถึง ความอดทน อดกลั้น ต่อสิ่งรอบตัวต่างๆ อันทำให้เกิดทุกข์ทั้งด้านร่างกาย วาจา จิตใจ เช่น การอดทนต่อสภาพาอากาศที่ร้อนจัด, หนาวจัด การอดทนต่อคำพูดส่อเสียด คำดูหมิ่น คำด่า, อดทนต่อการเจ็บป่วยของร่างกาย, อดทนต่อความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ ขันติตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งต้องการให้ทุกคนรู้จักกับความอดทนอดกลั้นจนถึงที่สุดนั่นเอง ความแตกต่างของการอดทนกับความอดกลั้น ความอดทน คือ การพยายามรู้จักระงับอารมณ์ ความรู้สึก ต่อปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายใน Read More …